Een geheel onafhankelijk verzekeringskantoor

Milieu Schadeverzekering (MSV)

Korte omschrijving
De milieuschadeverzekering biedt dekking voor een verontreiniging van bodem of water die het directe gevolg is van een verzekerd gevaar dat zich voordoet op de eigen bedrijfslocatie(s) of op de werklocatie.

De milieuschadeverzekering is een directe verzekering. Dit houdt in dat de schadelijdende partij slechts het verband moet aantonen tussen schade en emissie van gevaarlijke stoffen en het lange traject van aansprakelijkheidsstelling wordt voorkomen. Dit betekent in de praktijk dat veel adequater kan worden ingespeeld op een ontstane verontreiniging.

De milieuschadeverzekering komt in de plaats van verschillende milieudekkingen op andere schadeverzekeringen waardoor een overzichtelijker situatie ontstaat die overlappingen of leemtes in de dekking voorkomen.

Naast een verzekering voor de eigen bedrijfslocatie(s) (de polis spreekt over ‘verzekerde locatie’) en de daaromheen liggende locaties (de polis spreekt over ‘schade van derden’), zijn er natuurlijk ook milieurisico’s verbonden aan het werken op locaties van derden. Hiervoor bestaat een variant: de ‘Bij Derden’ polis. De varianten kunnen ook gecombineerd worden afgesloten.

Personenschade valt niet onder de milieuschadeverzekering; hiervoor is dekking onder de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen (AVB).

Vanaf 1 januari 2002 is het assortiment milieuschadeverzekeringen uitgebreid met een nieuwe polis, speciaal bedoeld voor bedrijven die geen vergunning nodig hebben op grond van de Wet Milieubeheer.

Premie
Voor de premieberekening van de bedrijfslocatie-dekkingen wordt aansluiting gezocht bij de van toepassing zijnde regelgeving van de overheid, zoals de Wet Milieubeheer (voorheen Hinderwet).

De premie voor de bedrijfslocatie-dekkingen wordt vastgesteld op grond van:

 • soort bedrijf/activiteiten, gewenste dekking, hoeveelheid gevaarlijke stoffen en mest op enig moment maximaal aanwezig,
 • toepasselijke regelgeving (Wm-vergunning en/of welke AMvB) en gewenst verzekerd bedrag.

De premie voor de bij derden-dekking wordt vastgesteld aan de hand van:

 • de aard van de werkzaamheden en de omzet die daar jaarlijks mee gemoeid is en het gewenst verzekerd bedrag.
 • De premie voor de verweersbijstand is verdisconteerd in de premie van de gekozen MSV-dekking.

Schaderegeling en vergoeding
In geval van aantasting van bodem of water worden de volgende kosten vergoed:

 • Saneringskosten van bodem, oppervlaktewater en/of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang), eigen locatie en locatie(s) van derden;
 • Zaakschade bij derden als gevolg van aantasting van bodem of water;
 • Bedrijfsschade van derden als gevolg van een sanering.
 • Meeverzekerde kosten:
   1. expertisekosten;
   2. bereddingskosten;
   3. kosten van preventieve opruiming;
   4. kosten in verband met het opruimen en afvoeren van asbest en daarmee verontreinigde materialen;
   5. kosten van herstel van beschadiging en beplanting veroorzaakt door de sanering;
   6. kosten, noodzakelijk om de sanering uit te kunnen voeren

  Hieronder wordt mede verstaan de kosten van hulpconstructies;

  1. kosten van herstel en schade die het noodzakelijke gevolg is van de sanering.
  2. Hieronder wordt mede verstaan de kosten van afbraak en herbouw;
  3. kosten van herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die als gevolg van de verontreiniging beschadigd zijn geraakt.

»Vraag offerte aan!

 • Tilburgseweg 2e
 • |
 • Hilvarenbeek
 • |
 • T: 013 505 00 91