Een geheel onafhankelijk verzekeringskantoor

Aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB)

Algemeen
De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Het verzekerde bedrag per gebeurtenis is € 1.250.000,= of hoger. Veelal geldt een maximum van tweemaal het bedrag per verzekeringsjaar.

Doelgroep
Alle beroepsbeoefenaren/ondernemers en ondernemingen in Nederland.

Premie
De premie is afhankelijk van de soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW -jaarloon, waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een na verrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico kan leiden tot premiekorting.

Uitgesloten van deze verzekering 

  • MSV: Geleidelijk ontstane milieuschade (b.v. het jarenlang lekken van tanks of containers).
  • Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken (b.v. een verkeerd advies).
  • Opzicht: Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt).
  • Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.

Deze genoemde uitsluitingen zijn onder een andere verzekeringsvorm wel verzekerbaar.

Bijzonderheden
De meeste AVB’s dekken alle schade die tijdens de verzekeringsduur is ontstaan. Dus ook de schade die pas jaren later aan het licht treedt (denk aan beroepsziekten als asbestose, RSI en dergelijke). In 1996 is de AVB’96 geïntroduceerd, waarbij in principe alleen de tijdens de verzekeringsduur geclaimde schade is gedekt; dus ongeacht het moment waarop de schade is ontstaan. De AVB’96-voorwaarden zullen met grote waarschijnlijkheid op korte termijn voor alle AVB’s gaan gelden.

»Vraag offerte aan!

  • Tilburgseweg 2e
  • |
  • Hilvarenbeek
  • |
  • T: 013 505 00 91